Image Alt

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SCEC.PL

Sprzedawcą jest Marta Pacek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GD Marta Pacek z siedzibą w Głobinie, 76-200 przy ul. Spokojnej 11, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki; NIP: 8393007841; REGON; 368789590; numer VAT; PL8393007841

Kontakt ze Sprzedawcą i sposób porozumiewania się:
• mailowo; adres poczty elektronicznej: info@scec.pl

§ 1. DEFINICJE
Czas Realizacji Zamówienia – czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydane przewoźnikowi w celu dostarczenia Towaru na wskazany przez Klienta adres; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy (czasu między wydaniem Towaru przez Sprzedawcę przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi);

Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy);

Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną;

Koszyk – integralna część Sklepu Internetowego i systemu zakupowego, w której Klient zatwierdza warunki Zamówienia tj. rodzaj i ilość Towarów, dane do dostawy lub wystawienia faktury, sposób płatności; Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.scec.pl oraz scec.pl z wykorzystaniem, którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary;

Towar – produkt wskazany w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu; obraz Towaru przedstawiony na stronach Sklepu Internetowego jest wizualizacją jego rzeczywistego wyglądu i ma charakter informacyjny;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu; Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

• Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Sklepu Internetowego, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.

• Za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski sprzedaż detaliczna Towarów, w szczególności akcesoria dla psów, przez Internet. Sklep Internetowy dostarcza również bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną, w szczególności w formie udostępniania funkcjonalności Sklepu, w tym interaktywnego formularza składania Zamówienia.

• Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy na stronie Sklepu Internetowego, a także – na żądanie Klienta – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.

• Jeżeli chcesz korzystać z usług Sklepu musisz zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem.

• Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

• W celu korzystania ze Sklepu Internetowego i realizacji Zamówienia, muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne:

• urządzenie z dostępem do sieci Internet,

• zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explore, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript,

• aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

• rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.

• Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich; działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami; korzystania z Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.

• Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia, w szczególności danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet.

• Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

§ 3. ZAMÓWIENIE

• Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze.

• Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce Koszyk zmienia się wskaźnik Towarów na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować. Po potwierdzeniu wyboru Towarów, Klient wskazuje w formularzu Zamówienia swoje dane, adres do przesyłki, formę przesyłki oraz sposób zapłaty za Zamówienie. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku „Potwierdzam zakup”.

• Każdorazowo, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wskazywane jest podsumowanie Zamówienia w celu jego potwierdzenia tj. suma całkowita i informacje szczegółowe Zamówienia.

• W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Potwierdzam zakup” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu Internetowego.

• Po tym, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Towarem poprzez bezpośredni, niezwłoczny (telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail) kontakt ze Sprzedawcą.

• Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych przez niego Towarów, na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Sprzedawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia warunków Zamówienia, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu.

• Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient poprawnie uzupełni formularz Zamówienia oraz poprawnie poda dane kontaktowe, w tym prawidłowy adres, na który Towar ma być przesłany.

• Czas Realizacji Zamówienia Towaru wynosi do 10 (dziesięciu) Dni Roboczych. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się: • przelew bankowy – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę,

• pozostałe – po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności.

• Po ww. Czasie Realizacji Zamówienia, Towar wydawany jest przewoźnikowi.

• Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu oraz dołączane jest do wysyłanego Towaru. Klientowi, który złożył Zamówienie zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy.

§ 4. CENY I OGRANICZENIA PŁATNOŚCI

• Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami wskazanymi w podsumowaniu Zamówienia.

• Koszt wysyłki Towaru uiszcza Klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia i doliczany jest do kwoty Zamówienia w podsumowaniu, po wybraniu przez Klienta opcji dostawy.

• Cena wiążąca wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.

• Termin zapłaty wynosi 5 (pięć) dni. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności (sposób płatności jest ograniczony do tych form): • płatność przy odbiorze osobistym;

• Serwis Przelewy24 jest jednym z wielu serwisów internetowych poznańskiej Grupy DialCom24, w ramach której PayPro SA – Agent Rozliczeniowy – prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z DialCom24 Sp. z o.o – Agentem Płatniczym – pod numerem IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

• przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu;

• przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (dane podawane są w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia).

• Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, na żądanie Klienta.

• Ceny podane w Sklepie Internetowym mogą ulec zmianie (np. w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany w § 3. Regulaminu, przed dokonaniem zmiany cenowej.

§ 5. WYSYŁKA

• Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez Klienta spośród opcji udostępnianych przez Sprzedawcę. Dostarczanie Towaru ograniczone jest do form wskazanych w formularzu Zamówienia.

• Warunkiem nadania Towaru jest uiszczenie kwoty wartości Zamówienia, chyba, że Klient wybrał płatność „przy odbiorze”.

• Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.

• Czas dostarczenia Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polski trwa do 7 (siedmiu) Dni Roboczych, liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę.

• Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klientowi z chwilą jej mu wydania.

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

• Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia rzeczy przez Konsumenta w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

• Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu oraz dołączonego do Towaru.

• W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.

• Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. W oryginalnym opakowaniu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

• Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów m.in. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

• Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.

§ 7. REKLAMACJA

• Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Konsumentowi przysługuje rękojmia w postaci usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy.

• Reklamacja przysługuje tylko Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.

• Reklamacje należy składać na adres pocztowy wskazany w Kontakcie. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar winien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym. • Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta.

• Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

• Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http:// ec.europa.eu/consumers/odr/ •

§ 8. ZMIANA REGULAMINU

• Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, w szczególności prawnych lub technicznych. • Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu i przyczynie takiej zmiany w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej przez 14 dni przed wejściem jego w życie.

• Klient ponownie akceptuje lub odmawia akceptacji postanowień Regulaminu.

• Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.

• Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepu Internetowym stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepu Internetowym w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy

• W razie sporu ze Sprzedawcą, Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Konsument może zwrócić się również o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). W tym celu należy dostarczyć do Sprzedawcy, w zależności od woli Konsumenta, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Jeżeli spór dotyczy wady Towaru, należy mieć na uwadze, iż skorzystanie z ADR możliwe jest po zakończeniu procesu reklamacyjnego u Sprzedawcy. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do tych procedur dostępne są u organów je prowadzących. W pozostałych przypadkach, określając właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami określonymi w kodeksie postępowania cywilnego. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Data opublikowania regulaminu: 20.02.2019r.

Załącznik WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja, niżej podpisana/y _____________________________________ [imię i nazwisko konsumenta] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów: _______________________ Dodatkowe informacje:

•data odbioru Towaru ___________________________________________________

•adres konsumenta _____________________________________________________ ……………………………………. Data oraz podpis konsumenta (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) POLITYKA PRYWATNOŚCI

• Administrator danych osobowych Administratorem Pani /Pana danych osobowych (zwanym też dalej : Administratorem) jest GD Marta Pacek ul. Spokojna 11 , 76-200 Głobino, NIP:8393007841 , e-mail: zamowieniascec@gmail.com

Zakres i cele przetwarzania danych

a. Zakres zbieranych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, adres dostawy w tym: ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj. Zakres jest uzależniony jest od rodzaju usługi wybranej przez Użytkownika.

b. Cele przetwarzania danych: – zawarcie i wykonania umowy sprzedaży produktów – zapewnienie kontaktu z użytkownikiem, odpowiedzi na zapytania – wystawienia faktur oraz działania związane z księgowością – ochrona przed roszczeniami z tytułu umowy sprzedaży, obsługa reklamacyjna – wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi; – obsługi newsletter’a, jeżeli Pani/ Pan wraził na to odrębną zgodę – przeprowadzanie akcji promocyjnych – zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług – statystyczne, archiwizacyjne

• Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie następujących przepisów: a. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów; b. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; c. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. • Odbiorcy danych osobowych, dostęp osób trzecich Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotów: firmom księgowym, firmom kurierskim i firmom obsługującym systemy płatności oraz systemy informatyczne.Wymienione podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

• Okres przechowywania danych osobowych

a. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych.

b. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody (np.: zgoda na otrzymywanie newsletter’a) będą przechowywane do czasu jej odwołania.

• Uprawnienia osoby, której dotyczą przetwarzane dane Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do poprawienia swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

• Bezpieczeństwo danych Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych zgodnie z wymogami RODO oraz innych obowiązujących przepisów prawnych. Przetwarzane dane są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

• Kontakt Wszelkie pytania odnośnie Polityki Prywatności prosimy kierować na adres e-mail: zamowieniascec@gmail.com lub adres siedziby: ul. Spokojna 11, 76-200 Głobino, Polska.

• Zmiany Polityki Prywatności a. Użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności b. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, jeżeli wymagać będą tego obowiązujące przepisy prawa lub zmiany wdrażane w serwisie. Użytkownik zostanie poinformowany o wszelkich wprowadzanych zmianach. c. Data obowiązywania Polityki Prywatności: 25.05.2018.

Polityka Cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu scec.pl

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 6 W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http:// wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

11. Powyższa polityka cookies została stworzona na podstawie wzoru polityki cookies, który jest chroniony prawem autorskim, które przysługują IAB Polska, źródła informacji: http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Close

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Pellentesque vitae nunc ut
dolor sagittis euismod eget sit amet erat.
Mauris porta. Lorem ipsum dolor.

Working hours

Monday – Friday:
07:00 – 21:00

Saturday:
07:00 – 16:00

Sunday Closed

Our socials
About